Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 20

Se  způsobilostí potravin pro konzumaci souvisí i zdánlivě nesouvisející témata.
Například příkaz týkající se sázení ovocných stromů, neboť je psáno: Až přijdete do země a budete sázet různé ovocné stromy, bude vám jejich ovoce nedotknutelné jako neobřízka; po tři roky bude pro vás neobřezané, nesmí se jíst. Čtvrtého léta bude všechno jejich ovoce posvěceno k oslavě
יהוה. Teprve v pátém roce budete jíst jejich ovoce, abyste nadále sklízeli bohatou úrodu. Já jsem יהוה, váš Bůh. (3M 19:23-25)
Alláh* zakázal konzumovat ovoce ze stromů, po dobu tří let od doby kdy po zasazení začaly plodit, neboť je psáno: bude vám jejich ovoce nedotknutelné jako neobřízka; po tři roky bude pro vás neobřezané, nesmí se jíst. (3M 19:23)
Čtvrtého roku je nutné ovoce přinést do Domu
יהוה kněžím, kteří Boha velebí, chválí, oslavují a vyvyšují, neboť je psáno: Čtvrtého léta bude všechno jejich ovoce posvěceno k oslavě יהוה. (3M 19:24)
A teprve pátého roku je možné ovoce konzumovat, poté co jsou odevzdány kněžím a Levitům prvotiny a desátky, neboť je psáno: Teprve v pátém roce budete jíst jejich ovoce, abyste nadále sklízeli bohatou úrodu. (3M 19:25)
Přikázání se týká námi zasazených stromů v Kanaánské zemi, poté co ji naši předkové obsadili.
Toto nařízení se samozřejmě týká pouze ovocných stromů, tedy stromu, které plodí poživatelné plody; ne stromů, které ovoce neplodí, neboť je psáno: Až přijdete do země a budete sázet různé ovocné stromy. (3M 19:23)

* Dílo je sepsáno v judeo-arabském jazyce, proto autor používá arabské slovo الله אללה Alláh; slovo Alláh používá jako arabské slovo pro Jediného Boha, ne jako jméno Jediného Boha - poznámka překladatele.

Nařízení se netýká ani zeleniny, která sice plodí poživatelné plody (například okurky), je však pouze jednoletá, tzn. plody lze sklízet pouze jeden rok; ne tedy tři a více let.
Nařízení se nevztahuje ani na víceleté rostliny plodící poživatelné plody, jejichž životnost je pouze několik málo let. *

* Například banánovník, který žije 4 až 5 let. Rostlině, která vytvořila plody, odumře plodný stonek a kolem něj vyrostou 2-3 nové rostlinky - poznámka překladatele.

Verš: bude vám jejich ovoce nedotknutelné jako neobřízka; po tři roky bude pro vás neobřezané, nesmí se jíst. (3M 19:23) znamená, že nesmíme konzumovat ovoce do tří let od počátku plození poživatelných plodů.
Pokud takový plod dozraje a spadne na zem, je potřeba jej zahrabat nebo jinak zničit a zabránit tak tomu, aby plod náhodou nezkonzumovali jinověrci nebo zvířata, neboť je obecně zakázáno takový plod jíst: nesmí se jíst. (3M 19:23)
Nařízení se nevztahuje na větve ani na listy.
Dobu je potřeba počítat od počátku plodnosti, ne od zasazení; neboť některé stromy začínají plodit až po mnoha letech.

Věčný přislíbil tomu, kdo toto nařízení dodržuje bohatou úrodu, neboť je psáno: abyste nadále sklízeli bohatou úrodu. (3M 19:25)

Naše četné hříchy ale zapříčinily zásadní změny poměrů; byli jsme vyhnáni z naší země a mnohá z nařízení striktně vázaných na zemi Kanaánskou nelze ve vyhnanství plnit.
Věčný nám ale ve Svém bezbřehém milosrdenství odpustí vše, co jsme způsobili!
Vyvede nás ze všech koutů země a shromáždí nás v naší zemi, abychom v ní mohli žít a obdělávat jí, a díky tomu aby vzkvétala k Jeho Věčné slávě! 
A budeme jednat přesně tak jak nám Alláh* přikázal a zakázal, neboť je psáno: Toto praví Panovník
יהוה: V den, kdy vás očistím ode všech vašich nepravostí, osídlím města, a co je v troskách, bude vystavěno. Zpustošená země bude obdělána, nebude už ležet zpustošená před zraky všech, kdo jdou kolem. Potom řeknou: Tato zpustošená země je jako zahrada v Edenu: města ležící v troskách, zpustlá a zbořená, jsou nyní opevněna a osídlena. I poznají pronárody, které zůstanou vůkol, že já, יהוה, jsem vystavěl, co bylo zbořeno, a osázel zpustošený kraj; já, יהוה, jsem to vyhlásil i vykonal.  (Ezechiel 36:33-36)
A přivedu Izraele zpět na jeho nivu a bude se pást na Karmelu i v Bášanu a sytit se v Efrajimském pohoří a v Gileádu. V oněch dnech a v onen čas, je výrok
יהוה, budou hledat Izraelovu nepravost, ale žádná nebude, a Judův hřích, ale nebude nalezen, neboť odpustím těm, které zanechám. (Jeremiáš 50:19-20)
Nechť je co nejdříve naplněno to, co Věčný Svému lidu přislíbil!
Pravidla rituální způsobilosti potravin jsou tímto s pomocí Boží dokončena.
A toto je konec sedmého traktátu مقالة.